Regulamin

Regulamin pobytu w Górskich Domkach w Murzasichlu

Jest nam bardzo miło, że rozważacie Państwo pobyt w Górskich Domkach w Murzasichlu. Zanim zrobicie rezerwację, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Znajdziecie w nim wszystkie kluczowe informacje i zasady pobytu w Górskich Domkach. Jeśli coś jest dla Państwa niejasne, prosimy kontakt (tel. +48 695 266 309 | rezerwacja.gorskiedomki@onet.pl).

W momencie złożenia rezerwacji potwierdzacie, że zapoznaliście się z Regulaminem pobytu w Górskich Domkach i go akceptujecie.

§1 DEFINICJE W REGULAMINIE

1. W dalszej części regulaminu używane są następujące określenia:
a. Zarządca obiektu – na określenie wynajmującego domki,
b. Gość – na określenie najemcy domku,
c. Domek – na określenie wynajmowanego budynku mieszkalnego,
d. Posesja – na określenie całego terenu należącego do kompleksu „Górskie Domki
Murzasichle”.
e. SPA – na określenie części podziemnej z sauną i jacuzzi oraz szałasu z sauną i jacuzzi.

§2 DOBA NOCLEGOWA

1. Domki wynajmowane są na doby noclegowe.
2. Doba noclegowa trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
3. Życzenie wcześniejszego meldunku lub późniejszego wyjazdu należy zgłosić Zarządcy obiektu najpóźniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Zarządca obiektu spełni życzenie Gościa w miarę dostępnych możliwości.

§3 WARUNKI KORZYSTANIA Z DOMKU

1. Przed dokonaniem rezerwacji domku Gość zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Zarezerwowanie domku jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na warunki w nim umieszczone.
2. Potwierdzenie rezerwacji domku następuje po wpłaceniu bezzwrotnego zadatku. W przypadku chęci zmiany przez Gościa zarezerwowanego terminu pobytu Zarządca obiektu może na prośbę Gościa przenieść wpłacony zadatek na inny termin – pod warunkiem, że
otrzyma od Gościa taką prośbę na minimum 30 dni przed pierwotną datą przyjazdu.

3. W dniu przyjazdu Gość winien wypełnić kartę meldunkową oraz uregulować należność za cały pobyt. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
4. W domku i na terenie posesji mogą przebywać jedynie osoby wpisane do karty meldunkowej. Osoby, które nie są wpisane do karty meldunkowej, mogą przebywać w domku lub na posesji wyłącznie od godziny 6.00 do godziny 22.00 – ich maksymalna liczba to 5 osób.

5. Gość nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim: domek nie może być zamieszkany przez większą liczbę osób niż została zgłoszona w rezerwacji.
6. We wszystkich domkach oraz na terenie posesji obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00. W przypadku naruszenia ciszy nocnej Gość zobowiązany jest pokryć koszty ewentualnej interwencji wezwanych służb.
7. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Zarządca obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
8. W każdym domku oraz we wszystkich obiektach na terenie posesji obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i e-papierosów oraz stosowania niedozwolonych używek. Niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkuje nałożeniem na Gościa kary pieniężnej w
wysokości 1 000 zł. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w poprzednim zdaniu, Gość zostanie obciążony wszystkimi kosztami związanymi z doprowadzeniem domku i obiektów na terenie posesji do stanu sprzed naruszenia zakazu palenia, takimi jak np. czyszczenie chemiczne lub wymiana mebli tapicerowanych i innych tkanin, ozonowanie pomieszczeń.
9. Pobyt dzieci w wieku do 3 lat jest bezpłatny.
10. Przyjazd ze zwierzętami domowymi jest możliwy wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Zarządcą obiektu. Za pobyt zwierzęcia pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 80 zł. Należy zabrać ze sobą legowisko dla zwierzęcia. Gość zobowiązuje się do sprzątania po zwierzęciu w domku i na terenie posesji.
11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia poczynione przez zwierzę. Zabrania się także pozostawiania zwierząt w domku bez opieki.
12. Goście korzystają z kominka w domku na własną odpowiedzialność i ryzyko. Kominki można używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, do palenia w nich drewnem przy zamkniętych drzwiczkach komory spalania. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się pozostawiania rozpalonego kominka bez nadzoru.
13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, które nie stanowią wyposażenia pomieszczeń. Powyższy zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
14. Wszelkie imprezy, spotkania towarzyskie itp., możliwe są wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Zarządcą obiektu, uzyskaniu jego pisemnej zgody i zaakceptowaniu warunków finansowych.
15. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Zarządca obiektu ma prawo wstępu do domku o każdej porze.

16. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Gościa, Zarządca obiektu może rozwiązać zawartą z nim umowę najmu w trybie natychmiastowym, zatrzymując ustaloną cenę najmu. 


§4 WARUNKI KORZYSTANIA ZE SPA

1. Gość może bezpłatnie korzystać ze SPA w zależności od wariantu przypisanego do zarezerwowanego domku. Goście domków Hawrań i Murań korzystają z podziemnej strefy SPA. Goście domków Mnich i Smrek korzystają z drewnianego szałasu SPA w ogrodzie.
2. SPA jest czynne codziennie w godzinach 14.00 –22.00. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. W przypadku chęci skorzystania ze SPA przed godziną 14.00, Gość powinien skontaktować się z Zarządcą obiektu.
3. Gość każdorazowo rezerwuje SPA na wyłączność dla wynajmowanego domku. Czas pobytu w SPA to 2 godziny, a dla domku Hawrań powyżej 8 osób – 3 godziny. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządcą obiektu czas ten może zostać przedłużony, o ile nie będzie rezerwacji dla gości z drugiego domku.
4. W ciągu doby można zarezerwować SPA więcej niż raz dziennie.
5. Rezerwacja SPA odbywa się z maksymalnie jednodniowym wyprzedzeniem. Nie ma możliwości uprzedniego zarezerwowania SPA na cały pobyt na z góry określoną godzinę.
6. W przypadku wynajęcia dla grupy obydwu domków Hawrań i Murań, Goście tych domków mogą korzystać ze SPA bez limitu i w dowolnej porze w godzinach otwarcia.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI GOŚCIA

1. Gość ma prawo przed zameldowaniem obejrzeć standard i warunki domku.
2. Gość w momencie meldowania akceptuje standard i warunki domku, bez późniejszej możliwości uzyskania zwrotu opłaty za pobyt w domkach. 

3. Gość zobowiązany jest do utrzymywania i zwrotu domku w stanie niepogorszonym. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV jest zabronione. Za niezastosowanie się do powyższego postanowienia, zostanie naliczona opłata za dodatkowy serwis w wysokości 200 zł. 

4. Gość może bezpłatnie korzystać z szałasu do grillowania na terenie posesji, jeśli szałas nie jest wykorzystywany w tym czasie przez innych Gości i jeśli nie jest przygotowany pod imprezę zorganizowaną.
5. Gość może bezpłatnie korzystać z placu zabaw na terenie posesji.
6. Gość nie może przekazywać domku w podnajem i do bezpłatnego używania osobom trzecim.
7. Gość zobowiązuje się korzystać z domku wyłącznie do celów mieszkalnych. Wykorzystywanie domku do innych celów, w szczególności komercyjnych i reklamowych, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Zarządcy obiektu i na warunkach finansowych ustalonych z Zarządcą pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. 

8. Gość nie może wprowadzać jakichkolwiek przeróbek ani innych trwałych zmian w domku.
9. Gość nie może wymieniać zamków ani dorabiać kluczy do wynajmowanego domku. 


10. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Gościa kluczy jest on zobowiązany uiścić dodatkową opłatę w wysokości 100 zł.
11. Gość zobowiązany jest zgłosić wszelkie usterki i awarie niezwłocznie po ich wykryciu – telefonicznie pod numerem +48 695 266 309 lub mailowo na adres rezerwacja.gorskiedomki@onet.pl
12. Chęć otrzymania faktury VAT za pobyt Gość powinien zgłosić podczas składania rezerwacji, podając jednocześnie nazwę i numer NIP firmy. W przeciwnym wypadku z uwagi na obowiązujące przepisy prawa wystawianie faktury nie będzie możliwe.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI ZARZĄDCY OBIEKTU


1. Zarządca obiektu ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do lokalu, chyba że szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub na skutek działania siły wyższej albo z wyłącznej winy Gościa lub osoby, która mu towarzyszyła.
2. Poszkodowany powinien zawiadomić Zarządcę obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Gościa po zakończeniu pobytu. Na prośbę Gościa Zarządca obiektu może odesłać pozostawione przedmioty na wskazany przez Gościa adres. Koszt pakowania i wysyłki pokrywa Gość. W przypadku braku takiej dyspozycji Zarządca obiektu przechowa przedmioty przez okres 1 tygodnia – po tym czasie Zarządca obiektu postąpi z rzeczami stosowanie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
4. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, utraty lub uszkodzenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeśli powstały z przyczyn niezależnych od Zarządcy obiektu.
5. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu pozostawionego na parkingu Górskich Domków w Murzasichlu.

6. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gościa związane z: hałasem dochodzącym z innych lokali, z ulicy, z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie budynków oraz wokół nich.
7. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie mediów (np. prądu, wody, Internetu, TV) z przyczyn niezależnych od Zarządcy obiektu.
8. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gościa lub osób trzecich na terenie Górskich Domków w Murzasichlu.

9. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez Gościa domku na inny o tej samej lub wyższej kategorii, za uzgodnioną cenę najmu. 

10. Zarządca obiektu może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła Regulamin. 


§7 SPRZĄTANIE DOMKU

1. Sprzątanie domku jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z Zarządcą obiektu oraz po uregulowaniu dodatkowej opłaty w wysokości 300 zł za domek Hawrań lub 200 zł za domek Murań, Smrek lub Mnich.
2. Wymiana ręczników przy pobytach powyżej 5 dób noclegowych jest bezpłatna po wcześniejszym zgłoszeniu takiego życzenia Zarządcy; gość może skorzystać z tej możliwości jednorazowo. W pozostałych sytuacjach za wymianę ręczników jest pobierana dodatkowa opłata w wysokości 10 zł za ręcznik.
3. Wymiana pościeli jest dodatkowo płatna i wynosi 15 zł za jeden komplet pościeli.
4. Dodatkowa usługa sprzątania będzie wykonywana w dniach i w godzinach ustalonych pomiędzy Gościem a Zarządcą obiektu. Gość może dokonać zgłoszenia w czasie trwania pobytu pod numerem telefonu +48 695 266 309.
5. Zarządca obiektu ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzonych szkód w mieniu, które jest własnością Gościa, powstałych w związku z wykonywaniem usługi sprzątania, obejmującą wyłącznie uszczerbek o charakterze majątkowym. 

6. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone drogocenne mienie (biżuteria, laptopy, sprzęt fotograficzny, telefony, itp.). 

7. Zarządca obiektu odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje usługi sprzątania, jak za działania własne.

§8 REKLAMACJE 


1. W przypadku stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych usług, Gość może złożyć reklamację drogą mailową na adres: rezerwacja.gorskiedomki@onet.pl. 

2. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Zarządca obiektu poinformuje Gościa e-mailem zwrotnym, wysłanym na adres e-mail Gościa w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonując rezerwacji w obiekcie Górskie Domki Murzasichle, Gość wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych. Dane te będą przetwarzane jedynie
w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Powyższe dane nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim.

§10 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Górskie Domki Murzasichle, ul. Sądelska 118E, Murzasichle, Polska. W podmiocie wyznaczone są osoby nadzorujące przestrzeganie zasad ochrony danych kontakt e-mail: rezerwacja.gorskiedomki@onet.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę hotelarską lub transportową – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą partnerzy świadczący usługi techniczne (m.in. KWhotel).
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich lub transportowych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
4. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.